ພາສາຜູ້ໄທ

ການສຶກສາປຽບທຽບພາສາຜູ້ໄທໃນປະເທດໄທ ແລະ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ການກຳນົດສຽງວັນນະຍຸດ

ENGLISH
ภาษาไทย

ກ່ອງສຽງວັນນະຍຸດທາງລຸ່ມ ປະກອບມີ 15 ຊ້ອງ ແຕ່ລະຊ້ອງມີ 5 ຄຳ ແຕ່ລະຄຳຂຽນດ້ວຍພາສາ ຜູ້ໄທ ຊິ່ງມີພາສາໄທຢູ່ໃນວົງເລັບ ຄຳທັງ5 ຄຳໃນແຕ່ລະຊ້ອງລ້ວນມີສຽງດຽວກັນ ແຕ່ສຽງດຽວກັນ ອາດຢູ່ຄົນລະຊ້ອງໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພະຍັນະນະວ່າຢູ່ໃນກຸ່ມໃດ(ກາງ ສູງ ຫລືຕ່ຳ)


 

     ຕົວຢ່າງຄຳວ່າ ສວຍ ໃນພາສາລາວ ງາມ ໃນພາສາຜູ້ໄທຮ້ອງວ່າ [sap] ຊິ່ງສາມາດຂຽນໄດ້ທັງ ສັບ ຫລື ຊັບ ເພາະທັງສອງເປັນຄຳຕາຍສະຫລະສຽງສັ້ນ ຄຳຖາມທີ່ຈະເລື້ອກອັກສອນສູງ ສ ຫລື ອັກສອນຕ່ຳ ຊ ໃນການກຳນົດສຽງວັນນະຍຸດຂອງຄຳ ທຳອິດອ່ານອອກສຽງຄຳໃນຊ້ອງອັກສອນສູງ ເຊັ່ນຄຳວ່າ ຫົກ ຕໍ່ມາອ່ານອອກສຽງໃນຊ້ອງອັກສອນຕ່ຳ ເຊັ່ນຄຳວ່າ ນົກ ຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມ ແຕກຕ່າງຂອງສຽງວັນນະຍຸດຂອງທັງສອງຊ້ອງ ຄຳວ່າ [sap] ມີສຽງວັນນະຍຸດຄືກັນກັບ ນົກ ສະນັ້ນຈະຕອ້ງຂຽນວ່າ ຊັບ (ຊ ແລະ ນ ເປັນອັກສອນຕຳຄືກັນ)

     ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງໃຊ້ການພັງສຽງ ວິທີທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືອີກວິທີໜຶ່ງຄືເລີ້ມຕົ້ນບັນທຶກສຽງຄຳວົ້າທຸກຄຳ ໃນທຸກໆຊ້ອງ ແລະພິມເປັນກຣາບອອກມາ ຄຳເວົ້າທີ່ຍັງມີບັນຫາໃນການຈຳແນກຄວນບັນທຶກສຽງ ແລະພິມ ເປັນກຣາບດ້ວຍ ແລະນຳກຣາບທີ່ໄດ້ມາປຽບທຽບກັບກຣາບໃນຊ້ອງຕ່າງໆ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະ ເຮັດສຳເລັດໃນເດືອນກັນຍາ 2550 ໂດຍຜູ້ແປພາສາຈະໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງກ່ວາ 70ປີ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆ ທີ່ຫົນທ່າງຍັງບໍ່ທັນສະດວກໃນການໄປມາຫາສູ່ ຊິ່ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງ ອຳເພີ ເຂົາວົງ ຈັ່ງຫວັດກາລະສິນ

     ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈະຄືກັນກັບກ່ອງວັນນະຍຸດຂອງພາສາໄທ ອີສານ ແລະລາວ ໃນ ປື້ມວະລີພາສາໄທ-ອີສານ-ລາວ (Thai-Isan-Lao Phasebook) ດິ່ງ ຕົວຢ່າງ

12 ສິງຫາ 2550

ກັບໄປໜ້າທຳອິດ

www.thai-isan-lao.com