ພາສາຜູ້ໄທ

ການສຶກສາປຽບທຽບພາສາຜູ້ໄທໃນປະເທດໄທ ແລະ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ລາຍການຄຳພາສາໄທ-ລາວ-ຜູ້ໄທ-ໄທດຳ

ENGLISH
ภาษาไทย

ລາຍການຄຳພາສາໄທ-ລາວ-ຜູ້ໄທ-ໄທດຳ ນີ້ຂຽນໂດຍ Asger Mollerup ໃນປີ 2541 ໃນຄະນະທີ່ກຳລັງສຶກສາປຽບທຽບພາສາໄທ ກຸ່ມຕ່າງໆ ແລະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຕຽມສຳລັບປື້ມວະລີພາສາໄທ-ອີສານ-ລາວ Thai-Isan-Lao Phrasebook (White Lotus, 2000)

ເຫດຜົນຫລັກຂອງການປຽບທຽບພາສາຜູ້ໄທ ແລະຜູ້ໄທດຳ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມໃກ້ຄຽງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງສຳພັນກັນຂອງ ທັງສອງພາສາ ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂໍ່ສະລຸບວ່າພາສາຜູ້ໄທ ແລະພາສາໄທດຳມີການແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມກ່ຽງຂ້ອງ ແລະສຳພັນກັນ ພາສາຜູ້ໄທບໍ່ມີສະຫລະຄວບ ແຕ່ພາສາໄທດຳມີ (ຕົວຢ່າງ ເມຍ ງົວ ເຮືອ ໃນພາສາຜູ້ໄທ ເມ ໂງ ເຮີ) ທັງສອງພາສາ ບໍ່ໃຊ້ ກເປັນຕົວສະກົດຫລັງສະຫລະສຽງຍາວ (ຕົວຢ່າງ ລູກ ໃນພາສາຜູ້ໄທ ລຸ) ສ່ວນສຽງວັນນະຍຸດບໍ່ໄດ້ສຶກສາປຽບທຽບ

       ຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທໃນພາສາອີສານຂອງໄທໄດ້ຍາຍທີ່ຢູ່ມາຈາກດິນແດນລາວໃຕ້ໃນຊ້ວງກາງສັດຕະຫວັດທີ19 ໃນປະຫວັດສາດ ບໍ່ຮູ້ຊ້ວງເວລາທີ່ແນ່ນອນ ຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທອົບພະຍົກລົງມາທາງໄຕ້ຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສເດິມ ຊິ່ງໜ້າຈະມາຈາກ ສິບສອງຈຸໄທ ທາງຕາ ເວັນຕົກສຽງເນືອຂອງວຽດນາມ ຊິ່ງປະຈຸບັນຍັງມີກຸ່ມໄທດຳອາໄສຢູ່

12 ສິງຫາ 2550

ກັບໄປໜ້າທຳອິດ

www.thai-isan-lao.com