ภาษาผู้ไท

การศึกษาเปรียบเทียบภาษาผู้ไทในประเทศไทย และ ส.ป.ป.ลาว

รายการหนังสือ

ห้องสมุด ออนไลน์

ลิงค์

ENGLISH
ພາສາລາວ

รายการหนังสือ

ภาษา และ อักษรศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง
 
ชื่อหนังสือ
 
Benedict, Paul K. Austro-Thai Language and Culture with a Glossary of Roots. Human Relations Area Files Press. New Haven. 1975.
Brown, J.M. From Ancient Thai to Modern Dialects and other Writings on Historical Linguistics. White Lotus. Bangkok. 1985.
Callahan, Mike Learn Lao – a Simple Guide to Practical Spoken Lao for English speakers. Vientiane 1999.
Chamberlain, James R. The Tai Dialects of Khammouan Province: Their Diversity and Origins, 16th International Conference on Sino-Tibetan Language and Linguistics, 16-18 September (Seattle, Washington, 1983)
Fang Kuei Li A Handbook of Comparative Tai. University Press of Hawaii. 1977.
Fippinger, Dorothy. C. Kinship Terms of the Black Tai People. Journal of the Siam Society -59.1 (1971) pp 65-82
Fippinger, Jay W. Black Tai sentence types: a generative semantic approach. In Jimmy G. Harris and James R. Chamberlain (eds.), Studies in Tai linguistics in honor of William J. Gedney , 130-69. Bangkok: Central Institute of English Language.
Gedney, William J. A Checklist for Determining Tones in Tai Dialects. In Selected Papers on Comparative Tai Studies, p.191-207. Michigan Papers on South and Southeast Asia. Center for South and Southeast Asian Studies. No. 29. Michigan Uni. 1989.
Gedney, William J. A Comparative Sketch of White, Black and Red Tai. In Selected Papers on Comparative Tai Studies, p. 415-463. Michigan Papers on South and Southeast Asia. Center for South and Southeast Asian Studies. No. 29. Michigan Uni. 1989
Gedney, William J. A Puzzle in Comparative Tai Phonetics.1971.
Gedney, William J. Black Tai. 1964.
Haas, Mary. R The Thai System of Writing. American Council of Learned Societies. Washington, D.C. 1956.
Hoshimo Basic Spoken Lao. Charles E. Tuttle Company. Tokyo. Japan.
Marcus, Russel, and Hoshino, Tatsuo Laos for beginners - An Introduction to the Spoken and Written Language. Charles E. Tuttle Company. Tokyo. Japan. 1981.
Natthida Chakshuraksha The home domain and minority language maintenance: a sociolinguistic view of three Black Tai families in Thailand. Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures 35: 133-169.
NN A tonal comparison of Phu Thai dialects.
NN Selected Papers on Comparative Tai Studies. Michigan Papers on South and Southeast Asia. Center for South and Southeast Asian Studies. No. 29. Michigan Uni. 1989.
Noss, Richard B. Thai Reference Grammer.Washington D.C. Foreign Service Institute. Department of State. 1964.
Pojamee Sritararat ภาษาภูไทย
Pojanee Sritararat A Tonal Comparison of Phutai Dialects in Nakhon Phanom, Kalasin and Sakon Nakhon Provinces. Paper read at the 18th International Confernce on Sino-Tibetan Languages and Linguistics. Bangkok, 1985
ช่อผกา สุรมณี  
วรรณดี กุลชาติ
วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษากรุงเทพ ฯ กับภาษาภูไท – ภาษาย้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2524. ชัยบดินทร์ สาลีพันธ์ ภาษาผู้ไทย ภาษาอีสาน: ภาษาถิ่น (pgs. 3296-3308)
ณรงค์ วงค์ประทุม วิเคราะห์ภาษาภูไทอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเปรียบเทียบกับภาษากรุงเทพ ฯ / ณรงค์ วงค์ประทุม มหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2521.
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล การเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ : กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาว . มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 2546
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล การศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์ในภาษาของคน "ลาว" คน "ญ้อ" และคน "ผู้ไท" ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ . 2541
วิไลวรรณ โสมรักษ์ วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาภูไท บ้านนากอก จ.มุกดาหาร – บ้านนาสะอาด จ.อุบลราชธานี / วิไลวรรณ โสมรักษ์ มหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2526.
วิไลวรรณ ขณิษฐานันท์ ภาษาถิ่น ผู้ไทย นครพนม. (P. 377-386) Thai. In In honour of …
วิจินตน์ ภานุพงษ์ ความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่น แผนกภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(P. 242-254) Thai. In honour of …???
อรพันธ์ บวรรักษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาภูไทกับภาษาลาวโซ่งการวิเคราะห์เสียงปฏิภาค. 2541.

ประวัติศาสตร์

Breazeale, Kennon and Snit Smuskarn A Culture in Search of Survival: The Phuan of Thailand and Laos. Monograph Series 31 / Yale Uni. S.E.Asian Studies. Yale Center. for International and Area Studies. New Haven, Connecticut, 1988.
Diller, Anthony What Makes Central Thai a National Language? Page 87-132. National Identity and its Defenders: Thailand 1938-1989. Ed. by Craigh J. Reynolds. Chiang Mai: Silkworm Books: 1991.
Highham, Charles The Archeology of Mainland S.E.Asia from 10.000 to the Fall of Angkor. Cambridge University Press, 1989.
Keyes, Charles F. Isan - Regionalism in N.E. Thailand. Ithaca. S.E.Asia Program. Cornell University, 1967
Keyes, Charles F. Thailand - Buddhist Kingdom as Modern Nation State. Westview Press / Boulder and London, 1987
Keyes, Charles F. The Golden Peninsular. Macmillan Publishing Co., Inc., N.Y. 1977
Shorto, H.L. The Linguistic Prehistory of Mainland South East Asia. Early South East Asia: essays in archaeology, history and historical geography, (pgs. 273-78). Ed. by R. B. Smith and W. Watson. New York: Oxford University Press , 1979.
Stuart-Fox, Martin A History of Laos. Cambridge : Cambridge University Press , 1997
Thongchai Winichakul Siam Mapped – A History of the Geo-Body of a Nation. Silkworm books, Chiang Mai, 1994.
เติม วิภาคย์พจนกิจ ประวัติสาสตร์อีสาน พิมพ์ครั้งที่ 4 มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ชาติพันธุ์  วัฒนธรรม ดนตรี และอื่นๆ

Boon Chuey Srisvadi On the Sites of the Phu Thai Tribes in Laos (KaoNa Publication, Bangkok, 1960)
Carné, Louis de Travels on the Mekong: Cambodia, Laos and Yunnan (White Lotus Co. Ltd., Bangkok, 1995)
Cheesman, Patricia Lao Textiles: Ancient Symbols, Living Art. White Lotus Co. Ltd., Bangkok, 1988.
Chonpairoth, Jaroenchai The Phu-Thai Music. From: Journal of the National Research Council of Thailand. Vol. 19, no. 1 Maha Sarakham, 1987
Dodd, William Clifton The Tai Race, Elder Brother of the Chinese. Reprinted by White Lotus Co. Ltd., Bangkok, 1996.
Embree, John F., Thomas, William L. Ethnic Groups of Northern Southeast Asia. Southeast Asia Studies, Yale University, New Haven, 1950
Garnier, Francis Travels in Cambodia and Part of Laos: The Mekong Exploration Commission Report (1866-1858). Volume 1, translated by Walter E. J. Tips, White Lotus Co. Ltd., Bangkok, 1996.
Gay, Patrick, et al., Treasure from Laos. Institute de Recherches sur la Culture Lao and Association Culturelle des Routes de la Soie, Singapore, 1997.
Harmand, François Jules Laos and the Hill Tribes of Indochina. Translated by Walter E. J. Tips, White Lotus Co. Ltd., Bangkok, 1997)
Heinze, Ruth-Inge Trance and Healing in S.E. Asia today. Bangkok, White Lotus, 1988
Kickert, Robert A. A Pilot Village Study in Northeast Thailand. United States Information Service, Report No. 3, Bangkok. 1960.
Kirch, A. Thomas Complexity in the Thai Religious System - An Interpretation. The Journal of Asian Studies. Vol. XXXVI, No. 2, Feb. 1977
Kirch, A. Thomas Development and Mobility Among the Phu-Thai of Northeast Thailand. Asian Survey. 6 - 370/78. 1966.
Kirch, A. Thomas Phu Thai Religious Syncretism. A Case Study of Thai Religion and Society. Ph.D. dissertion, Harward University. 1967.
Kunstadter, Peter Southeast Asian Tribes, Minorities and Nations (2 vol.). Princeton Uni. Press, 1967.
Lebar, Frank M., Hickey, Gerald C.. Musgrave, John K. Ethnic Groups of Mainland Southeast Asia.
Human Relations Area Files Press.
New Haven, 1964.
Malglaive, J. de, Rivière, A.-J. Travels in Central Vietnam and Laos. The Pavie Mission Indochina Papers. Volume 4, translated by Walter E. J. Tips, White Lotus Co. Ltd., Bangkok, 2000.
Nantachukra, Artha “Muang Thaen” the Ancient Tai City and It’s Cronicle. Article in Thai-Yunnan Project Newsletter, no. 32, p. 15-17, june 1996.
Pavie, Auguste Atlas of the Pavie Mission: Laos, Cambodia, Siam, Yunnan and Vietnam. The Pavie Mission Indochina Papers, Volume 2, White Lotus Co. Ltd., Bangkok, 1999.
Roberts, T.D., et al. Area Handbook for Laos. Foreign Area Studies, The American University, Department of the Army, Washington, D.C., 1967.
Seidenfaden, Erik The Thai Peoples, Book 1: The Origins and Habitats of the Thai Peoples with a Sketch of Their Material and Spiritual Culture. The Siam Society, Bangkok, 1958.
Seidenfaden, Erik (editor) The So and the Phuthai. JSS, Vol. 34, Pt. 2: 145-181 (1943). Full title: Regarding the customs, manners economics and languages of the Kha (So) and Phuthai living in Ampho Kutchinarai, Changvat Kalasindhu, Monthon Roi Et. Teeraparb Lohitkun Tai in Southeast Asia. Manager Publishing, Bangkok, 1995.
เริงวิชญ์ นิลโคตร ผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย บ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาชนบทศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
ไพโรจน์ เพชรสังหาร คติการปลูกเรือนผู้ไทย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2531.
ชาวผู้ไท ต. นาโก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไทย หอเย็น : วัดสิมนาโก. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2541
ถวิล ทองสว่างรัตน์ ประวัติผู้ไทย
ทรงคุณ จันทจร การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีเหยา ของชาวภูไท ศึกษากรณีชาวภูไทอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 2540.
ทรัพย์สิน ปกิรณะ นิทานชาวบ้านภูไท ศึกษากิ่งอำภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 2538.
ทิพย์สุภา พรรณสหพาณิชย์ บทบาทสตรีชาวผู้ไทยในพิธีกรรมเหยา ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545.
ธวัช ปุณโณทก และคณะ ผู้ไทย (เทียวอีสาน) เรียบเรียงโดยย่อยจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 2532 (pgs. 51-57)
นำชัย อุปัญญ์ บทบาทของพ่อล่ามชาวผู้ไทย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (เน้นมนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคามม 2538.
ประสาน การเคี้ยวหมากในวิถีชีวิตชาวภูไท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 2540.
ปียะมาศ อรรคอำนวย ชนเผ่าผู้ไทยกับการมีบทบาททางการเมืองบนเทือกเขาภูพาน ระหว่างปี พ.ศ. 2488 – 2523 หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545
ผู้ NN ผู้ไทย
ผู้ NN ภูไท (อีสานคดี) หนังสือชุดความรู้ มรดกอีสาน วิทยาลัยครูมหาสาคาม 2531 (pgs.157- 178)
ผู้ NN ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยของชาวภูไท บ้านดงยาง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 2541.
ผู้ NN วิถีผู้ไทย เมืองกาฬสินธุ์
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร การฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
พรรณี วงศ์จำปาศรี การแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พิเชฐ สายพันธ์ ผีผู้ไท ความหมายจากวาทกรรมแห่งชีวิตและความตาย. วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 21 ฉบับที่ 1: พ.ศ.2545 (หน้า125-154), 2545.
พิเชฐ สายพันธ์, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้ไท สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
พิเชฐ สายพันธ์, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ฟ้อนผู้ไทย: พิธีกรรมการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
พิสิฎฐ์ บุญ รายงานการวิจัย การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ ของชาวภูไท จังหวัดมุกดาหาร 2540.
มนัสกมล ประเพณีพะซูของชาวภูไทบ้านหนองหญ้าไซ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 2536.
รัชดาภรณ์ เรืองช่อ ธุรกิจการท่องเที่ยวถิ่นผู้ไท กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท บ้านโคงไก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2545.
รัตนาภรณ์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูไท ศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 2535.
ลักขณา จัตุ เครื่องจักสานไม้ไผ่ของชาวภูไทบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2541.
วิไลวรรณ ขณิษฐานันท์ ภาษาภูไท กรุงเทพ ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520.
วิญญู ผลสวัสดิ์ พิธีกรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวผู้ไทยตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ปริญญานิพนธ์ วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2536
วิทยา นาควิเชียร เล้าข้าวผู้ไทย : ศึกษากรณีบ้านหนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ศิริพร บุณยะกาญจน การผลิตหัตถกรรมไม้ไผ่ของชาวผู้ไทบ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคา, 2542
ศิวพร เตโช ความสัมพันธ์ระหว่างอุกับวิถีชีวิตชาวผู้ไทย, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา (กลุ่มมนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542
สพสันติ์ เพชรคำ กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร. การประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม เรื่อง สำนึกทางชาติพันธุ์ (Ethnicity). “กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร” .กรุงเทพฯ:ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. หน้า 7-28. 2544
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ วิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ์ไทยโย้ย บ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2540
สิทธิพร ณ นครพนม คุ้มผู้ไทแดงที่เวียงจันทร์ (ดั้นด้น สืบเสาะ) วารสารศิลปวัฒนธรรม เดือน....... ปี  ( pages 184-187)
สิริวัฒน์ คำวันสา (ผศ) ประเพณีเฉพาะกลุ่มไทดำ อีสานปริทัศน์ (อีสานคดี 2) วิทยาลัยครูมหาสาคาม 2523 (pages 50- 56)
สุภาพร คำยุธา การฟ้อนของชาวผู้ไทย: กรณีศึกษาหมู่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาควิชานาฎยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
สุภิตา ไชยสวาสดิ์ การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวผู้ไทกับชาวไทยลาว ศึกษากรณีบ้านคำกั้ง ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา (เน้นมนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542
สุรจิตต์ จันทรสาขา เมืองมุกดาหาร กรุงเทพ ฯ 2543
สุรศักดิ์ พิมพ์เสน ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนผู้ไทบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์. รวมบทความทางวิชาการไทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546
สุรัตน์ วรางค์รัตน์ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย – ชาวโซ่. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลัยครูสกลนคร โครงการวิจัยสังคมวัฒนธรรมอีสาน, 2524
สุวิทย์ ธีรศาศวัต รายงานการวิจัย เรื่องการเปลียนแปลงวิถีครอบครัวและชุมชนอีสาน
สุวิทย์ ธีรศาศวัต, ณรงค์ อุบัญญ์ ประวัติศาสตร์หมู่บ้านผู้ไทย กรณีศึกษาบ้านหนองโอใหญ่ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
อภินันท์ บัวหภักดี ผู้ไทยภูพาน
อุดม บัวศรี หมอเหยา ผู้ไทย (ออนซอนอีสาน, ชุดที่ 1) รายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 ขอนแก่น 2540 ( pages 71-77).

 

ห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

หอสมุดแห่งชาติ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร

 

ลิงค์ ถึงเวบไซค์ เกี่ยวกับผู้ไท

ภาษาผู้ไท จากวิกิพีเดีย

เรือนผู้ไท

เปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์และสัทลักษณะของวรรณยุกต์ในภาษาของคน "ลาว" คน "ญ้อ" และคน "ผู้ไท"

 

 

12 สิงหาคม 2550

กลับไปหน้าแรก

www.thai-isan-lao.com