ภาษาผู้ไท

การศึกษาเปรียบเทียบภาษาผู้ไทในประเทศไทย และ ส.ป.ป.ลาว

ENGLISH
ພາສາລາວ

 

 

 
ความนำ

จะมาเร็วๆนี้
รายการหนังสือ  ห้องสมุดออนไลน์  ลิงค์ คู่มือการเขียนภาษาผู้ไท
การกำหนดเสียงวรรณยุกต์ รายการคำภาษาผู้ไท-ไทย-ลาว
รายการคำภาษาผู้ไท-ไทย-ลาว-ไทดำ ประวัติศาสตร์ชนเผ่าผู้ไท
ชนเผ่าผู้ไทที่แขวงสะหวันนะเขด (2552)  
   

โครงการอื่นๆเกี่ยวกับชาติพันธุ์ผู้ไท

1.0.: หมอเหยา: วิถีการดูแลสุขภาพของชาวผู้ไท โดย ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มูลเลอรุพ

1.1.: หมอเหยา:วิถีการดูแลสุขภาพของชาวผู้ไท นำเสนอที่การประชุมนาๆชาติ ลาวศึกษาครั้งที่ 3 วันที่ 14-16 .. 2553

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวโหลดได้  PDF documents: ภาษาไทย (Full paper, 15 หน้า) หรือ ภาษาอังกฤษ (PowerPoint presentation)

2.0.: การละเล่นพื้นบ้านของชาติพันธุ์ผู้ไท โดย ปาริชาติ หาญไชยนะ

3.0.: การอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าของภาษาผู้ไท โดย พิชยา อุทโท
3.1.:
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าของภาษาผู้ไท
3.2.:
ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาผู้ไท
3.3.: ตัวอย่างพื้น(นิทาน)ภาษาผู้ไท   เนื้อเรื่องภาษาผู้ไท

12 กุมภาพันธ์ 2552

Thai-Isan-Lao.com