ພາສາຜູ້ໄທ

ການສຶກສາປຽບທຽບພາສາຜູ້ໄທໃນປະເທດໄທ ແລະ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ENGLISH
ภาษาไทย

 

 

 
ຄຳນຳ

ຈະມາໄວໆນີ້
ລາຍການໜັງສື ຫ້ອງສະໝຸດອອນໄລ ລີ້ງ ຄູ່ມືການຂຽນພາສາຜູ້ໄທ
ການກຳໜົດສຽງວັນນະຍຸດ ລາຍການຄຳພາສາຜູ້ໄທ-ໄທ-ລາວ
ລາຍການຄຳພາສາຜູ້ໄທ-ໄທ-ລາວ-ໄທດຳ ປະຫວັດສາດຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທ
   
   

12 ສິງຫາ 2550

Thai-Isan-Lao.com