ภูไท
ภาษาผู้ไท เพื่อสุขภาพ
ผู้ไท-ไทย-อังกฤษ

ราคาเล่มละ 200 บาท ค่าส่ง 30 บาทค่ะ

สั่ง
ซื้อโดยตรงได้ที่: 0897100905 ธัญญลักษณ์ ไชยสุข thanyalak.chaiya@gmail.com

Also distributed by White Lotus Co.: http://thailine.com/lotus
 80 หน้า ขนาด A4 พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ทภาพสวยงามมาก
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2556  จำนวน 1,000 เล่ม
ISBN: 978-616-321-713-4

หรือมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือตาม ลิงค์นี้ ค่ะ

คำปรารภ

          ภาษาผู้ไท พบแค่บริเวณสองฝั่งโขง คือภาคอีสานของไทยและสปป.ลาวตอนกลาง บริเวณแขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขต ประมาณพันปีที่แล้วภาษาผู้ไทและไตดำ ไตแดง ไตขาว และภาษาไทกลุ่มอื่นๆ มีแหล่งกำเนิดที่ใกล้กันคือบริเวณสิบสองปันนา แต่ในปัจจุบันนี้แตกต่างกันจนแทบสื่อสารกันไม่ได้ด้วยภาษาของตนเอง

หนังสือเล่มนี้ เริ่มด้วยการพรรณนาถึงลักษณะของภาษาผู้ไทเขาวง ตามมาด้วยคำศัพท์ที่มักมีปัญหาในการสนทนา สุดท้ายตัวอย่างประโยคในการซักประวัติผู้ป่วยและการสนทนาทั่วไป เนื้อหาบางส่วนผู้เขียนได้แปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาลาว ส่วนตัวอย่างภาษาผู้ไทที่เขียนด้วยอักษรลาวเป็นการแนะนำภาษาลาวแก่ผู้อ่านที่สนใจด้วย
       คนผู้ไทในภาคอีสานของไทย มักพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ตัวอักษรไทยเขียนภาษาผู้ไท แม้แต่ในหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกัน มักจะบอกว่าไม่ตรงกับเสียงวรรรยุกต์ของผู้ไท เช่นคำว่า
ตา ควรมีไม้จัตวา ต๋า และ แม่ ควรใช้ไม้โท แม้ ถ้าไม่เขียนแบบนี้จะออกเสียงไม่ถูกต้อง เพราะว่าใช้ภาษาไทยเป็นคำอ่านสำหรับภาษาผู้ไท ผู้เขียนมีเหตุผลหลายประการที่ไม่เห็นด้วย เช่น ระบบการเขียนภาษาไทย ไม่สามารถแทนเสียงวรรณยุกต์ของผู้ไทได้ทั้งหมด เนื่องจากภาษาผู้ไทมีเสียงวรรณยุกต์ 6 เสียง ส่วนภาษาไทยมี 5 เสียงและระบบการเขียนที่ผู้เขียนเสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนผู้ไททั้งสองฝั่งโขง เข้าใจความหมายของคำศัพท์และประโยคร่วมกัน ถ้าใช้ตามการออกเสียงภาษาไทย จะทำให้กลุ่มผู้ไทในสปป.ลาว เข้าใจความหมายของภาษาผู้ไทคลาดเคลื่อนได้
       ผู้เขียนเสนอว่า ไม่ควรใช้หลักการคิดแบบภาษาไทยหรือลาว เมื่อเขียนภาษาผู้ไท แต่ควรคิดแบบผู้ไท โดยใช้กล่องวรรณยุกต์ (
tonal-card) เป็นแนวในการเขียน วิธีการที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ใช้ตามหลักการเขียนของนักอักษรศาสตร์ โดยใช้ระบบกล่องวรรณยุกต์ (ดูหน้า 14-17) ข้อดีของการศึกษาระบบเสียงวรรณยุกต์คือ ทำให้เราสามารถนำระบบนี้ไปใช้ในการศึกษาภาษาไทกลุ่มอื่นๆได้ เช่น ไทย ลาว ล้านนา ย้อ โย้ย แสก ฯลฯ
       ภาษาผู้ไทไม่มีภาษาเขียน แต่เขียนได้โดยใช้ตัวอักษรไทยหรือลาว โดยใช้ระบบกล่องวรรณยุกต์เท่านั้น โดยใช้ระบบเดียวกันนี้ คนผู้ไททั้งในไทย และลาว จะมีภาษาเขียนของตนเอง
       ข้อเสนอของผู้เขียนมีข้อเสียคือ ผู้ที่เรียนการออกเสียงวรรณยุกต์ไทยในโรงเรียนจะมีความยาก ลำบากในการนำมาใช้กับภาษาผู้ไท เนื่องจากยังคิดระบบการเขียนและออกเสียงแบบไทย ดังนั้นในการศึกษาการเขียน การอ่าน ในภาษาใหม่ต้องเปลี่ยน
ซิมการ์ดภาษาก่อน ไม่ว่าจะเป็นภาษาผู้ไท อังกฤษหรือภาษาอื่นๆก็ตามและต้องใช้ความพยายาม มุมานะมากขึ้นจึงจะประสพผลสำเร็จ

 

ดูตัวอย่างหนังสือด้านล่าง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ไทที่เมืองเซโปน พ.ศ. 2433 ผู้ชายแต่งกายแบบสยาม 
Malglaive, 1902, หน้า 132
Malglaive และลูกหาบกำลังเดินทางไปสำรวจแขวงสาละวัน   
Malglaive, 1902,
หน้า 225
   

เรือนผู้ไท ที่แขวงสะหวันนะเขต ปี 2433
Malglaive, 1902, หน้า 90
เรือนผู้ไท บ้านอ่างคำ เมืองวัง ปี 2553
รูปถ่ายโดย: Asger Mollerup

บรรณานุกรม

กิตติศักดิ์ แสนพาน

2551. ประวัติและประเพณีชาวผู้ไทย (ภูไท) เมืองกุดสิมนารายณ์ (อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์) เอกสารอัดสำเนา

ปฐม หงษ์สุวรรณ

2547. ตำนานและพิธีกรรมบูชาผีเมือง: การสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์ของไทพวนและผู้ไท ใน ความเป็นไทย/ความเป็นไท ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หน้า 56-93 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ปรีชา พิณทอง

2532. สารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ ศิริธรรม อุบลราชธานี,

ฝ่ายวิชาการแพร่วิทยา

2535. Medical dictionary (พจนานุกรมศัพท์แพทย์) โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์ กรุงเทพ,

พจณี ศรีธรราษฎร์

2526. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณยุกต์ภาษาถิ่นผู้ไทยใน 3 จังหวัด. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล

2541. การศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์ในภาษาของคนลาว คน ญ้อ และคน ผู้ไท ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ (Abstract)

พิเชฐ สายพันธ์
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

2541. ฟ้อนผู้ไท :พิธีกรรมการแสดงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ,

พิเชฐ สายพันธ์

2554. เมืองแถง-เดียนเบียนฟู: การเมืองชาติพันธุ์และการเปลี่ยนผ่าน สู่รัฐสังคมนิยมของกลุ่มไทในเวียดนาม, วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 30 (1) มกราคม-มิถุนายน
http://socanth.tu.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/JSA-30-1-pichet.pdf

โรชินี คนหาญ

2546. คำพื้นฐานภาษาผู้ไทย: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงประวัติ  วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

สุรจิตต์ จันทรสาขา

2543. เมืองมุกดาหาร  กรุงเทพ ฯ

ຄຳແພງ ທິບມຸນຕາລີ ຄຳໝ້ນ ສີພັນໄຊ ໂພໄຊ ສູນນະລາດ ຄຳໃບ ຍຸນດາລາດ

ຊອກຮູ້ຊົນເຜາໃນລາວ ສະຖາບັນວິຫະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະຖາບັນຄນຄວ້າຊົນເຜາແລະສາສະໜາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2009
Research in Ethnic Groups in Laos, National Institute of Social Science and Institute of Ethnic Research and Religion. Vientiane 2009.
 

Ed.: Ketsadong Silythone, Masuhara Yoshiyuki, Phiengsy Senesathith, Khammueang Mouangmany Souvannahong Ladtanaphim

ໂຄງການເກັບສະສົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ເອກະສານ ທອງຖນ ແລະເລອງບອກເລາ ໃນ ສປປ ລາວ (ປີ 2007~2010)
The collection and Conversation of Local Documents and Oral History in Lao PDR (FY2007-2010).
2011
Faculty of Social Science, National University of Laos, Vientiane

Breazeale, Kennon, and Snit Smuskarn

1988. A Culture in Search of Survival: The Phuan of Thailand and Laos. Yale University Council on Southeast Asian Studies Monograph Series, no. 31. New Haven: Yale Center for International and Area Studies.

Brown, J. Marvin

2001. From Ancient Thai to Modern Dialects and other Writings on Historical Linguistics. Bangkok, White Lotus, 1985.

Cam Trong

Les Thai noirs du Vietnam repères historiques, Péninsule, 42(1), 81-143.

Chamberlain, James R.

1975. A New Look at the History and Classification of the Tai Dialects. In Studies in Tai Linguistics in Honor of William J. Gedney. Ed. by Harris and Chamberlain, Bangkok, CIEL. http://sealang.net/sala/archives/pdf8/chamberlain1975new.pdf

———.

1983. “The Tai Dialects of Khammouan Province: Their Diversity and Origins” Paper presented at the16th International Conference on Sino-Tibetan Language and Linguistics, Seattle.

———.

1998. The Origin of Sek: Implications for Tai and Vietnamese History. In The International Conference on Tai Studies, edited by S. Burusphat, pp. 97–128. Bangkok: Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University. http://sealang.net/sala/archives/pdf8/chamberlain1998origin.pdf

Edmonson, Jerold A. and Gregorson, Kenneth J.

The Languages of Vietnam: Mosaics and Expansions. Language and Linguistics Compass 1/6 (2007): 727–749, 10.1111/j.1749-818x.2007.00033.x http://ling.uta.edu/~jerry/ and
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-818X.2007.00033.x/abstract

Gedney, William J.

1989. A Checklist for Determining Tones in Tai Dialects. In Selected Papers on Comparative Tai Studies, edited by R. J. Bickner, et al., pp. 191–207. Michigan Papers on South and Southeast Asia, no. 29. Ann Arbor: University of Michigan Center for South and Southeast Asian Studies.
http://sealang.net/sala/archives/pdf8/gedney1989checklist.pdf

———.

1989. A comparative Sketch of White, Black and Red Tai. In Selected Papers on Comparative Tai Studies, edited by R. J. Bickner, et al., pp. 191–207. Michigan Papers on South and Southeast Asia, no. 29. Ann Arbor: University of Michigan Center for South and Southeast Asian Studies. http://sealang.net/sala/archives/pdf4/gedney1989comparative.pdf

Harman, François

1997. Laos and the Hilltribes of Indochina. Bangkok: White Lotus.
On-line: Le Laos et les populations sauvages de l'Indo-Chine, 1877, I-X (1879)
On-line: Le Laos et les populations sauvages de l'Indo-Chine, 1877, XI-XXV (1880)

Holm, David

2004. Recalling Lost Souls. The Bodo Scriptures Tai Cosmogonic Texts from Guangxi in Southern Yunnan, Bangkok: White Lotus.

Howard, Michael C.  and Kim Be Howard

2002. Textiles of the Daic Peoples of Vietnam. Studies in the Material Cultures of Southeast Asia No. 3. White Lotus. Bangkok.

Hudak, Thomas John

2008. William J. Gedney’s Comparative Tai Source Book. Oceanic Linguistics Special Publication, no. 34. Honolulu: University of Hawaii Press.

Li, Fang Kuei

1977. A Handbook of Comparative Tai. University Press of Hawaii.

Malglaive, Joseph de, and Armand Joseph Rivière

 

Travels in Central Vietnam and Laos, Pavie 4: The Pavie Mission Indochina Papers (1879-1895), Bangkok, White Lotus, 2000.
Voyages au centre de l'Annam et du Laos et dans les regions sauvages de l'est de l'Indo-Chine (1902)
Six mois au pays des Kha (sauvages de l'Indo-Chine centrale) (1893)

Manich, M.L.

1967. History of Laos. Chalermnit, 1-2 Erawan Arcade, Bangkok, 1967. http://www.reninc.org/bookshelf/history_of_laos_manich.pdf

Mingfu, Wang and
Johnson, Erik

2008. Zhuang Cultural and linguistic Heritage. SIL International and The Nationalities Publishing House of Yunnan, China.
www.ebookdb.org/reading/316FG944GD59G87324147769/Zhuang-Cultural-And-Linguistic-Heritage

Mollerup, Asger

2001. Thai-Isan-Lao Phrasebook (หนังสือวลีภาษาไทย อีสาน ลาว). Bangkok: White Lotus.

Mollerup, Asger

2012. Phu-Tai History. www.phutai.thai-isan-lao.com/Phutai-history.html

Mollerup, Thanyalux Chaiyasook

2010. Mo Yao: Phutai Healing.” paper presented at The Third International Conference on Lao Studies, Khon Kaen University. กำลังตีพิมพ์
www.phutai.thai-isan-lao.com/yao-english.pdf   www.phutai.thai-isan-lao.com/yao-thai.pdf.

Nam Thuen 2 Power Company (NTPC)

2005. Nam Thuen 2 Project - Social Development Plan - Volume 3, Chapter 7: Ethnic Minority Development Plan - Downstream Areas. March.
www.namtheun2.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=96

Pranee Kullavanijaya and Theraphan L-Thongkum.

1998. “Linguistic criteria for determining Tai ethnic groups: Case studies on central and south-western Tais”, in The International Conference on Tai Studies, ed. S. Burusphat, Bangkok, Thailand, pp. 273-298. Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University. http://sealang.net/sala/archives/pdf8/pranee1998linguistic.pdf

Roffe, G. E.

1975. Rhyme, reduplication, etc. in Lao, in Studies in Tai Linguistics in Honor of William J. Gedney, ed. J.G. Harris and J.R. Chamberlain, pp. 285-315. Central Institute of English Language. http://sealang.net/sala/archives/pdf8/roffe1975rhyme.pdf

Seidenfaden, Erik

1943. “Regarding the Customs, Manners Economics and Languages of the Kha (So) and Phuthai Living in Ampho Kutchinarai, Changvat Kalasindhu, Monthon Roi Et” Journal of the Siam Society 34, no. 2, pp. 145–181.
http://www.siam-society.org/pub_JSS/jss_archive.html

Smalley, William, A.

1994. Linguistic Diversity and National Unity: Language Ecology in Thailand. Chicago: University of Chicago Press.

Somsongse Burusphat

2012. Tones of Thai Song Varieties. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society (JSEALS) 5:32-48. http://hdl.handle.net/1885/9118

Thongchai Winichakul

1994. Siam Mapped. A History of the Geo-body of a Nation. Bangkok, Silkworm Books.

Viravong, Maha Sila

1964. History of Laos. Paragon Book Reprint Corp. New York. http://www.reninc.org/bookshelf/history_of_laos_viravong.pdf

Wajuppa Tossa

2002. Khun Bulomrajathirat or Lord Bulomrajathirat, downloaded from Seasite website, 2012-08-12: www.seasite.niu.edu/lao/LaoLiterature/Lao_traditional_literature/khun_borom.htm#fn8

แหล่งข้อมูล ออนไลน์

อังกฤษ-ไทย http://sealang.net/thai/dictionary.htm
อังกฤษ-ลาว http://sealang.net/lao/dictionary.htm
ตัวอักษรไทดำ http://www.omniglot.com/writing/taidam.htm
หนังสือตัวอักษรไทดำ
http://www.seasite.niu.edu/tai/taidam/alphabet.htm#
SEALang SALA: Southeast Asian Linguistics Archives
: http://sealang.net/sala/
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542: http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง
: http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/416_2157.pdf
Royal Thai Institute
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, Royal Thai Institute, Bangkok, 1999, available at: http://www.royin.go.th/th/home/
ผู้ไท เว็บไซด์ ภาษาไทย อังกฤษ ลาว
: http://www.phutai.thai-isan-lao.com/index.html
 

© 2556 โดยผู้เขียน all rights reserved:
ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ:
Thanyalak Chaiyasuk Mollerup:     thanyalak.chaiya@gmail.com
แอสก่อ มอลเลอร์รพ:
Asger Mollerup (ทองคำ):                macsida@hotmail.com
เว็บไซต์:                                          www.thai-isan-lao.com
สั่งซื้อโดยตรงได้ที่: ธัญญลักษณ์:   0897100905

Distributed by: White Lotus Co., Ltd. G.P.O. Box 1141, Bangkok 10501
Telephone:                                      (662) 332-4915 and (662) 741-6288-9
Fax:                                                 (662) 741-6607 and (662) 741-6287
E-mail:                                             ande@loxinfo.co.th
Website:                                          http://thailine.com/lotus

พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2556  จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ที่: บางกอก อิมเมจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร: 2556
ISBN: 978-616-321-713-4

       บทที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้ - about the characteristics of Phutai language and about Phutai history - ฉบับ ภาษาอังกฤษ สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ เดือนสิงหาคมในรูปแบบไฟล์ PDF

Facebook: Phutai Studies

3 March 2013

www.thai-isan-lao.com